Blog

הכנה לסוף שנת המס 2014 והמלצות והערכות לשנת המס 2015

לקוחות וחברים יקרים שלום

הנני ממליץ לכם לקרוא מאמר זה בעיון על מנת שייתן לכם ערך מוסף לקראת סוף שנת המס 2014 ובכלל בניהול העסק.

סיום שנת המס 2014 עומד בפתח ועל כן מובאות לפניכם רשימת המלצות. גם השנה, החלטתי להוסיף גם המלצות בתחום העסקי בעיקר לאור המיתון ההולך והמעמיק ורווחיות העסקים הנשחקת. ריבית בנק ישראל נקבעה לשיעור של 0.25% שהוא השיעור הנמוך ביותר מאז ומעולם שער הדולר היה נמוך יחסית השנה והתחזק רק ברבעון האחרון של השנה. הצמיחה בשנת 2014 לא תגיע ל 3 %- כפי שצפו בנק ישראל. עם זאת, ההערכה היא שצפויה לנו התאוששות בכלכלה העולמית ובהתאם בישראל.

כמובן שכמו כל שנה אתייחס גם להפקדות לקרנות השתלמות, קופות גמל לקצבה, ספירת המלאי , תשלומים לשלטונות המס וכו'

 1. היערכות להאטה כלכלית
  כאמור, על פי מרבית הערכות הכלכליות, בשנת 2015 תמשיך ההאטה הכלכלית שהייתה בשנת 2013. על כל בעל עסק להכיר מספר נתונים משמעותיים הדרושים לניהול יעיל ונכון של העסק:

  • הכנת תקציב החברה לשנת 2015
  • הכרת ההוצאות הקבועות וניתוח נקודת האיזון
  • בניית תזרים מזומנים יומי לשלושת החודשים הבאים
  • בדיקת נתוני יתרות החופשה של העובדים על מנת לבחון את ניצולם.
  • בחינת ניהול המלאי
  • קבלת דוחות גבייה מעודכנים אחת לשבוע
  • ניתוח שיעור הרווח הגולמי
  • בחינת אפשרות כניסה ללקוחות/שווקים חדשים
  • תלות בלקוח מהותי
  • הבנת מבנה האשראי של החברה
  • מיזוג עם מתחרים בענףכמובן שהכרת הנתונים האמורים צריכה להתבצע ללא קשר למצב הכלכלי. אם אין לך מידע לגבי הנתונים האלו מומלץ מאד להכיר אותם כעת.
 2. כרטיסי 101 לעובדי העסק לשנת 2015 :
  יש למלא טפסי 101 לשנת 2015 ולהחתים את העובדים. יש להקפיד למלא את כל הטופס כולל את הצהרת העובד על היעדר הכנסה נוספת ופרטי הילדים לצורך נקודות זיכוי הניתנות להורים בגין ילדיהם.
 3. ספירת מלאי:
  יש לערוך ספירת מלאי ביום 31 בדצמבר 2014. חובה לבצע את ההתאמות הנדרשות אם הספירה לא בוצעה בדיוק ב – 31 לדצמבר. את רשימות המלאי יש למלא על דפים ממוספרים ובעט, חובה לחתום בתחתית כל עמוד. יש לשמור את הרשימות אמורות יחד עם ספרי החברה. מאמר בעניין באתר שלי –
  https://eyalraz.co.il/index.php/articles/mefaked_mlay/
 4. ספירת קופה:
  יש לספור את המזומנים בקופה ולהכין רשימה של שקים הנמצאים בקופה ביום 31.12.14 חובה לרשום את הפרטים הבאים: מס שק , הבנק, מועד הפירעון והסכום. מומלץ להפקיד בבנק ביום 31.12.2014 את כל יתרת המזומנים והשקים הנמצאת בקופה.
 5. רכבים:
  למרות שהוצאות הרכב מוכרות בשיעור של 45% ללא תלות בכמות הנסיעות , החוק עדיין מחייב רישום של מד הקילומטר בסוף השנה לכל רכב בעסק. יש להכין רשימה של כל הרכבים בעסק עם הנתונים הבאים: מספר רישוי , מד ק"מ לסוף שנה, שם הנהג וכמה שווי רכב נזקף לו במשך השנה. על מנת שהוצאות הרכב יוכרו במס הכנסה חובה לעשות לכל רכב שווי שימוש. אצל עצמאים חישוב השווי נעשה בעת הכנת הדו"ח השנתי, אצל שכירים יש חובה לעשות חישוב שווי בתלוש השכר החודשי. הוצאות רכב שלא נעשה לגביו שווי שימוש לא יוכרו לצרכי מס.
 6. מעבר לדיווח מע"מ דו חודשי :
  עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2014 עולה על 1.5 מיליון ₪ יהיה חייב בשנת 2014 בהגשת דו"ח מע"מ בכל חודש.
 7. עוסק פטור:
  עוסק פטור, פטור מתשלום מס עסקאות ואינו רשאי לנכות מס תשומות. עם זאת, עליו להצהיר עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה. בשנת 2014 כעוסק פטור, הוא מי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 79,482 ש"ח בשנת המס.
 8. קופת גמל לקצבה:
  עצמאיים – מומלץ להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת ועד לתקרה בסך של 33,408 ₪ בשנה.11%) יהיו מוכרים כניכוי – ו – 5% יהיו מוכרים כזיכוי )
 9. קרנות השתלמות:
  עצמאיים – מומלץ להפקיד עד7% מהכנסה החייבת במס, סכום ההפקדה המקסימלי בשנת 2014 הוא בסך של 18,480 ₪.*הסכומים שיותרו בניכוי בגין התשלומים של עצמאי) שהוא גם שכיר (לקרן השתלמות לעצמאיים, יקבעו בהתאם להכנסתו כעצמאי עד לתקרת הכנסה של 264,000 ש"ח, לאחר שינוכה מהכנסתו זו סכום בגובה המשכורת בגינה שילם מעסיקו כספים לקרן השתלמות בשנת המס.
  *סכומים ששולמו לקרן השתלמות לבעלי שליטה עבור בעל שליטה בחברת מעטים יותרו בניכוי לחברה בתנאי שבעל השליטה שילם 33.33% מהסכום ששילמה החברה. תקרת ההכנסה היא – 188,544 ש"ח ושיעור ההפקדה המקסימלי מההכנסה, המותר בניכוי בידי החברה הוא בשיעור של 4.5% . סכום ההפקדה המותר בניכוי לחברה עבור בעל שליטה הוא בסך של – 8,484 ש"ח לשנה.
 10. הפקדות לאובדן כושר עבודה:
  עצמאי יכול להפקיד לביטוח לאובדן כושר עבודה עד שיעור של 3.5% מההכנסה החייבת (מוגבל לפי 4 משכר הממוצע במשק – סך של   36,356 ₪ לחודש).
 11. דחייה או הקדמת הכנסות לנישום המדווח על בסיס מזומן :
  נישום המדווח על בסיס מזומן יכול להקדים תשלום לספקים ונותני שירותים על מנת שמס הכנסה יכיר בהוצאה כבר בשנת המס הנוכחית. לדוגמא: תשלום משכורות מתבצע בדרך כלל עד ה – 10 לחודש. אם נישום מדווח לפי בסיס מזומן, מס הכנסה לא יכיר בהוצאה זו עד התשלום בפועל. על כן מומלץ לשלם את משכורות דצמבר עד סוף השנה. כנ"ל לגבי חוב לספקים. לגבי הכנסות, אם לקוח של העסק משלם את חובו רק לאחר סוף שנת המס תדחה ההכנסה לצרכי מס לשנה הבאה.
 12. מס הכנסה על שכר דירה למגורים :
  קיימים שלושה מסלולים למיסוי הכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים ליחידים:מסלול פטור – תשלום מס מהכנסה משכר דירת מגורים במסלול פטור ממס – הכנסת יחיד מהשכרת דירת מגורים ליחידים תהיה פטורה ממס עד לתקרת הכנסה חודשית של 5,080 ₪ בשנת 2014.תשלום מס מופחת בשיעור 10% – על פי פקודת מס הכנסה משכיר דירת מגורים רשאי לשלם מס סופי בשיעור 10% על ההכנסה מהשכרת דירה המשמשת למגורים, ללא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות. חשוב לציין כי יש לשלם את מקדמות המס תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות מדירת המגורים.
  מסלול מס השולי – במסלול זה ניתן ורצוי לקזז הוצאות פחת, תיקונים, שיפוצים, שכ"ט עו"ד, תיווך, חשמל, אחזקה, מימון, עמלות, אגרות וכו' ולנצל ניכויים וזיכויים ופטורים להם זכאי היחיד. המס יחושב על פי שיעור מס שולי.*הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בגין הדירה שבה הוא גר לפני כניסתו לבית האבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם אותו קשיש בעד החזקתו בבית האבות בשנת המס הנוכחית.
 13. תשלום מקדמות לביטוח לאומי:
  עצמאי משלם מקדמות לביטוח לאומי במשך השנה. 52%  מהסכום מוכרים כניכוי למס הכנסה. אם יש צורך בכך, ניתן להגדיל את המקדמות השוטפות על ידי הגשת בקשה לביטוח לאומי. כמו כן מומלץ לשלם את יתרת החוב לביטוח לאומי עד סוף שנת המס כדי להגדיל את הסכום שמותר בניכוי. ראוי לציין כי תשלום לביטוח לאומי בכרטיס אשראי מוכר על ידי מס הכנסה כבר בשנת המס הנוכחית גם אם העסקה הייתה בתשלומים.
 14. שינוי סוג ההתאגדות  לקראת שנת המס  2015 :
  עם סיום שנת המס 2014 יש לבחון מחדש את אופן ההתאגדות.
  האם כדאי להפוך מעוסק מורשה לחברה בע"מ?
  האם כדאי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה?
  בקישור הבא ניתן לקרוא מאמר על השיקולים העומדים בפני עוסק לפני קבלת החלטה אם להיות עצמאי או חברה בע"מ
  https://eyalraz.co.il/index.php/articles/article_2/
 15. מדרגות מס הכנסה 2014:
  החל משנת 2003 שונתה שיטת המיסוי הנהוגה בישראל מהשיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונאלית. תושבי ישראל, יחידים וחברות, חייבים במס בישראל על הכנסותיהם בישראל ומחוצה לה (כולל הכנסות משוק ההון).
  הכנסות מיגיעה אישית מדורגות באופן הבא:

  • הכנסות של עד 5,280 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 10%.
  • הכנסות מסך של 5,281 ש"ח עד 9,010 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 14%.
  • הכנסות מסך של 9,011 ש"ח עד 14,000 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 21%.
  • הכנסות של 14,001 ₪ עד 20,000 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 31%.
  • הכנסות של 20,001 ₪ עד 41,830 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 34%.
  • הכנסות מכל שקל נוסף חייבות במס בשיעור של 48%.
  • מס החברות לשנת 2014 הוא בשיעור של 26.5%
  • מיסוי על הכנסות מהימורים – בשנת 2014 נקבע פטור ממס אם סכום הזכייה שהתקבל מהגרלה אחת אינו עולה על 50,000 ש"ח.
 16. זיכוי בגין תרומות:
  על פי פקודת מס הכנסה ומתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור, ניתן זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות שקיבלו הכרה על פי סעיף 46 לפקודה. הזיכוי יינתן רק בגין קבלה מקורית, בה צוין במפורש שם התורם וכן אישור שלמוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יחיד יקבל זיכוי בשיעור 35% ואילו חברה תקבל זיכוי מס בשיעור מס החברות 25%.
  החל מיום 01.01.2014, סכום התרומה המינימאלי הינו 190 ש"ח והסכום המקסימאלי לא יעלה על 9,304,000 ש"ח, או 30% מסך ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס, כנמוך מבניהם . סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מחבות המס בשלוש שנות המס הבאות.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס מידע חלקי ותמציתי. אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

דילוג לתוכן