Blog

זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור – שנת 2013

מס הכנסה

כל אדם אשר מרוויח סכומי כסף מעל תקרה בסיסית חייב בתשלום מס הכנסה למוסד מס הכנסה. אולם הוצאות מסוימות שהאדם מוציא יכולות להתקזז עם ההכנסות ולזכות את האדם בחלק מסכומי המס שהוא מחויב בהם. הוצאות אלה יכולות להיות הוצאות אשר מוכרות בחוק כהוצאות לצורך עסק. לדוגמא: בעל עסק מוציא הוצאות כמו רכישת ציוד למשרד, רכישת ציוד למטבח העסק, חשבון חשמל של העסק וכדומה. כל אלה הן הוצאות מוכרות, אשר מתקזזות עם חיוב המס של העסק. ישנן גם הוצאות נוספות המוכרות למס.

 זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור

 אחת מן ההוצאות המזכות במס היא הוצאות של תרומות לקרנות לאומיות או למוסדות ציבור מסוימים. משמעות הדבר היא, שכל תרומה לארגון צדקה מוכר, לקרן לאומית וכדומה, מאפשרת זכאות מסוימת להחזרי מס – כמובן, בתנאי שהארגונים הללו אכן מוכרים למס הכנסה. אצל נישום יחיד, תרומות כאלה מזכות אותו במס בשיעור של 35%, ואצל נישום שהוא חבר בני אדם – הזיכוי במס הוא בשיעור של 25%.

הגבלות עד 2008

 עד 2008 הותנה הזיכוי בתרומה מינימאלית של 400 ₪ לשנה. הייתה גם תקרה של תרומות עליהן ניתן להזדכות, תקרה השווה לעד 30% מהכנסותיו החייבות במס של הנישום, או עד 4,208,000 ₪, במהלך שנת המס. אדם אשר תרם יותר מן התקרה הזו בשנת המס, אינו מאבד את הזכאות להחזר מס על הסכום העודף, אלא הוא יכול להעביר אותו הלאה לשנת המס הבאה, ולהזדכות עליו גם בשלוש השנים הבאות.

 הוראות חדשות משנת 2009

 רשות המס מעוניינת להקל על מוסדות הציבור, וגם לעודד מתן תרומות למוסדות אלה. לכן החל מ-2009, הוקטן סכום התרומה המינימאלי ל-300 ₪, ואילו התקרה המקסימאלית הוגדלה עד לתקרה של 7,500,000 ₪.סכום התקרה ממשיך להתעדכן מידי שנה, על פי עליית המדד בכל שנת מס.

 התנאים לקבלת ההחזרים

 רשות המיסים מתנה את קבלת החזרי המס עבור תרומות למוסדות ציבור במספר תנאים חשובים. ראשית, על הנישום להציג קבלה רשמית של המוסד, כאשר מופיע בו במפורש שמו של התורם. יוצאת מן הכלל היא קבלה עבור תרומה בסכום שקטן מ-400 ₪, ושבה סכום התרומה נכתב מראש, עוד בטרם התקבלה התרומה (כמו בפנקסים מוכנים מראש המיועדים לתרומות קטנות). בנוסף, על הקבלה חייבת להופיע במפורש המילה "תרומה". התנאי האחרון והמשמעותי ביותר, הוא שעל הקבלה תופיע השורה "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה". תמורת קבלה העונה על כל התנאים, יוכל הנישום לקבל החזרי מס. חשוב לדעת, שאת החזרי המס ניתן לקבל בהתאמה למיסים ששולמו באותה השנה בלבד, כלומר ניתן להגיש בקשה להחזר מס של שנה מסוימת, באמצעות קבלות על תרומות שניתנו באותה שנת מס, ולא בשנה אחרת.

דילוג לתוכן