Blog

תוכנית עסקית – נקודות לתשומת לב

בניית תוכנית עסקית

 כל פעילות עסקית במשק כלכלי חשופה לתנודות רבות, על פי המצב במשק, אשר משתנה על פי השפעות של השוק המקומי ושל השוק העולמי. עסק אשר מנוהל בצורה נכונה לחלוטין יוכל להתמודד עם התנודות השונות, לייצר רווחים ולהצדיק את קיומו. גם בזמנים של קשיים כלכליים כלליים, יוכלו עסקים אשר מנוהלים בצורה חזקה להתמודד ולהישאר יציבים, בעוד עסקים שאינם מנוהלים היטב יקרסו במצבים של משבר כלכלי. עסק אשר מגלה כי הוא נתון בקשיים, כי יש לו חובות קטנים או גדולים וכי הוא אינו ערוך למצב של משבר כלכלי, זקוק לייעוץ עסקי איכותי, אשר יסייע לעסק להשתקם מן הקשיים ולנסות ליצור יציבות כלכלית של העסק. ייעוץ זה יכול להינתן על ידי רואי חשבון, אשר משתמשים לשם כך בניסיונם הכלכלי והחשבונאי, ובוחנים את הסוגיות הבעייתיות של העסק כמו קשיים בתזרימי מזומנים, רווחיות נמוכה של העסק, חוסר יעילות בהתנהלות העסק, אחזקת מלאים גבוהים ומיותרים, החזקת כוח אדם שאינו יעיל, וכן הלאה.

 בניית תוכנית עסקית – נקודות לתשומת לב

 הנה הנקודות החשובות לבדיקה ולביצוע בבניית תוכנית עסקית טובה:

 • ניתוח השוק בו פועל העסק – חוזקות וחולשות של העסק מול המתחרים.
 • בחינת פיזור ההכנסות של העסק. בתוכנית יושם דגש על הימנעות מתלות בלקוח או בערוץ הכנסות מסוים אחר.
 • מיפוי הסיבות להיווצרותם של הפסדים ממושכים בעסק.
 • בחינת היקף ההוצאות של העסק, מציאת דרכים לצמצום ההוצאות באופנים שונים.
 • בחינת מבנה האשראי של העסק, והתאמה שלו לצרכים המדויקים של העסק.
 • מיפוי מרכזי העסק של הרווח, במטרה להפסיק פעילות במרכזים (מגזרים או סניפים) שאינם רווחיים.
 • בחינת ניסיונות להוזלת עלויות ייצור, במטרה להגדיל את הרווחים הגולמיים מן התוצר הסופי.
 • ניסיון להגדיל את אפשרויות השיווק של העסק, במטרה להגדיל את הכנסותיו.
 • ניסיון לצמצום בכוח אדם בחברה, תוך בחינה מדוקדקת של חלוקת העבודה בעסק.
 • במקרים מסוימים, בחינת יתרונות וחסרונות של הכנסת משקיע לעסק.
 • הכנה של תוכנית עסקית להבראה כלכלית, כולל בניית תקציב מעודכן לעסק ובניית תוכנית בקרה תקציבית.
 • לאחר תקופה – בדיקת היישום של התוכנית העסקית והשפעתה על העסק.

 ייעוץ בניית התוכנית העסקית

 כאמור, ניתן לקבל ייעוץ של יועץ עסקי על מנת לבנות תוכנית עסקית. אולם יועץ עסקי ברוב הפעמים מגיע לפגישות נקודתיות בלבד, בהן הוא בוחן את העסק ואת צרכיו. במקרים מורכבים יותר, מומלץ לקבל ליווי עסקי, שהוא למעשה ייעוץ עסקי ארוך טווח, שבו המלווה, כשמו, מלווה את העסק לאורך תקופה ארוכה, במטרה לבחון את הקשיים שלו ואת נקודות התורפה שלו לאורך זמן, ועל פי הממצאים לבנות תוכנית עסקית מתאימה. ליווי עסקי עשוי לסייע מאד לעסק.

דילוג לתוכן