Blog

פתיחת תיק עצמאי – עוסק פטור עוסק מורשה וחברה בע"מ

מאמר שני בסדרה – פתיחת תיק מע"מ עצמאי לעוסק פטור ולעוסק מורשה
המסמכים הנדרשים לצורך רישום במע"מ ופתיחת תיק ורישום במע"מ לעוסק מורשה, לעוסק פטור:

פתיחת תיק במע"מ מתבצעת במשרד מס ערך מוסף הקרוב למקום העסק כמו כן ניתן רשום עסק במע"מ באמצעות משרד רואה חשבון אייל רז ושות'.המסמכים הדרושים לפתיחת עסק במס הכנסה ומע"מ:
1. טופס 821 (אם פותחים תיק במע"מ באופן עצמאי)
2. צילום שיק מבוטל אישור על פתיחת חשבון בנק
3. צילום תעודת זהות כולל ספח מעודכן
4. ייפויי כח למייצג (אם התיק במע"מ נפתח על ידי רואה חשבון)

*במקרה של עצמאי שיש לו חשבון בנק משותף עם בת הזוג, חובה על בת הזוג לחתום בפני רואה חשבון על הצהרת בת זוג על חשבון משותף.

פתיחת תיק מע"מ שותפות – עוסק מורשה
המסמכים הנדרשים לצורך רישום במע"מ ופתיחת תיק במע"מ לשותפות :
על העוסקים (השותפים) כולם ללא יוצא מן הכלל חובה להגיע לסניף מס ערך מוסף הקרוב למקום העסק. כמו כן ניתן לפתוח תיק מע"מ לשותפות על ידי רואה חשבון אייל רז .
יש צורך להביא את המסמכים הבאים :
1. טופס 821
2. צילום שיק מבוטל אישור על פתיחת חשבון בנק
3. צילום תעודת זהות כולל ספח מעודכן של כל השותפים
4. ייפויי כח למייצג (אם התיק במע"מ נפתח על ידי רואה חשבון)

פתיחת תיק מע"מ לחברה בע"מ
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק במע"מ לחברה:

1. טופס 821
2. תקנון החברה
3. פרוטוקול על מינוי מנהלים וזכויות חתימה
4. תעודת התאגדות
5. צילום שיק מבוטל או אישור על פתיחת חשבון בנק
6. חוזה שכ"ד של משרדי החברה אם ישנם
7. צילום תעודות זהות כולל ספח מעודכן של מנהלי החברה
8. חותמת של החברה
9. ייפויי כח למייצג (אם התיק במע"מ נפתח על ידי רואה חשבון)

לפרטים נוספים לצורך רישום במע"מ או שאלות אחרות ניתן לפנות לרואה חשבון אייל רז במשרדנו בתל אביב או בראשון לציון טלפון רב קווי 03-9522794.

דילוג לתוכן