Blog

הכנה לסוף שנת המס 2015 ושיקולי מס שונים לקראת שנת המס 2016

לקוחות וחברים יקרים שלום

הנני ממליץ לכם לקרוא מאמר זה בעיון. המאמר עוסק בסוגיות מס ובסוגיות עסקיות חשובות. שנת המס 2015 תסתיים בקרוב, מובאות לפניכם רשימת המלצות, הערות והארות.

כמו בכל שנה, נוספו גם המלצות בתחום העסקי בעיקר לאור ההאטה המתמשכת במשק. כמובן שכמו כל שנה אתייחס גם להפקדות המומלצות לקופת גמל לקצבה, לקרנות השתלמות, ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה, לספירת המלאי , עובדים, קופה, רכבים , הוצאות מוכרות בנסיעה לחו"ל, עיתוי תשלומים לשלטונות המס וכו'

  1. היערכות להאטה כלכלית
   הכלכלה הישראלית נמצאת כידוע בהאטה מתמשכת. התחרות גוברת וכל בעל עסק חייב להכיר מספר נתונים משמעותיים הדרושים לניהול נכון של העסק ולבצע צעדי התייעלות מחויבים:

   • הכנת תקציב לעסק לשנת 2016
   • בחינת ההוצאות הקבועות וחישוב נקודת האיזון
   • הכרת תזרים מזומנים יומי לשלושת החודשים הבאים
   • בדיקת נתוני יתרות החופשה של העובדים על מנת לבחון את מועד ניצולם
   • בחינת ניהול המלאי – מדד ימי מלאי
   • בדיקת דוחות גבייה מעודכנים אחת לשבוע
   • ניתוח הרווח הגולמי
   • אפשרות כניסה ללקוחות/שווקים חדשים
   • תלות בלקוח מהותי מבחינת מחזור מכירות ותרומה לרווח
   • ניתוח מבנה האשראי של החברה
   • מיזוג עם מתחרים בענף וכניסת משקיעים אסטרטגיים

כמובן שהכרת הנתונים האמורים צריכה להתבצע ללא קשר למצב הכלכלי. מנהל עסק שאין בפניו את הנתונים האמורים מומלץ לו לבקש אותם מרואה החשבון שלו בהקדם. מצורף לינק לנתונים פיננסים חשובים נוספים בכלל והתנהלות נכונה מול רואה החשבון בכלל https://eyalraz.co.il/index.php/bookkeeping/

 1. כרטיסי 101 לעובדי העסק לשנת 2016:
  חובה למלא טפסי 101 לשנת 2016 ולהחתים את העובדים. חשוב ביותר להקפיד למלא את כל הטופס ובמיוחד את הצהרת העובד על היעדר הכנסה  נוספת ופרטי הילדים לצורך נקודות זיכוי הניתנות להורים בגין ילדיהם.
 2. ספירת מלאי:
  יש לערוך ספירת מלאי ביום 31 בדצמבר 2015. חובה לבצע את ההתאמות הנדרשות אם הספירה לא בוצעה ב –  31 לדצמבר. את רשימות המלאי יש למלא על דפים ממוספרים ובעט, כמו כן , חובה לחתום בתחתית כל עמוד. יש לשמור את הרשימות האמורות. מצורף לינק למאמר מורחב בעניין באתר שלי –
  https://eyalraz.co.il/index.php/articles/mefaked_mlay/
 3. ספירת קופה
  יש לבצע ספירה של כמות המזומנים בקופה ולהכין רשימה של שקים הנמצאים בקופה ביום 31.12.15 . חובה לרשום את הפרטים הבאים: מספר שק, בנק, מועד הפירעון והסכום. מומלץ  להפקיד בבנק ביום 31.12.15 בבוקר את כל יתרת המזומנים והשקים הנמצאת בקופה.
 4. רכבים:
  למרות שהוצאות הרכב מוכרות בשיעור של 45% ללא תלות בכמות הנסיעות , החוק עדיין מחייב רישום של מד הקילומטר בסוף השנה לכל רכב בעסק. יש להכין רשימה של כל הרכבים בעסק עם הנתונים הבאים: מספר רישוי, מד ק"מ לסוף שנה, שם הנהג  וכמה שווי רכב נזקף לו במשך השנה. על מנת שהוצאות הרכב יוכרו במס הכנסה חובה לעשות לכל רכב שווי שימוש. אצל עצמאים חישוב השווי נעשה בעת הכנת הדו"ח השנתי, אצל שכירים יש חובה לעשות חישוב שווי בתלוש השכר החודשי. הוצאות רכב שלא נעשה לגביו שווי שימוש לא יוכרו לצרכי מס.
  שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית – ביום 1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) , לפיו שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ-2.48% משוויו עד לתקרת תקרת שווי רכב של 506,580 ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך 12,563 ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 560 ש"ח לחודש לרכבים היברידים. לרכבים שתאריך הייצור שלהם הוא לפני שנת  2010 יש לזקוף שווי שימוש בהתאם לתקנות הישנות (קבוצות מחיר).
 5. מעבר לדיווח מע"מ דו חודשי:
  עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2015 עולה על 1.5 מיליון ₪ יהיה חייב בשנת 2016 בהגשת דו"ח מע"מ בכל חודש.
 6. דיווח מקוון למע"מ בשנת 2016:
  החל מחודש ינואר 2016 תחול חובת דיווח ממוכן על כל העוסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת המס 2015 עלה על 1.5 מיליון ש"ח ועל עוסקים שמחזור העסקאות שלהם  בשנת המס האמורה עלה על חצי מיליון ש"ח החייבים בניהול חשבונאות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול ספרים. דיווח מפורט למע"מ הדוח יש להגיש תוך 19 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ.
 7. עוסק פטור:
  עוסק פטור, פטור מתשלום מס עסקאות ואינו יכול לנכות מס תשומות. עם זאת, עליו להצהיר עד ליום31  בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה.  בשנת 2015 עוסק פטור הוא מי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 100,000 ש"ח בשנת המס.
 8. קופת גמל לקצבה:
  עצמאיים – מומלץ להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת ועד לתקרה בסך של 33,408 ₪ בשנה.11%) יהיו מוכרים כניכוי – ו – 5% יהיו מוכרים כזיכוי )
 9. קרנות השתלמות:
  עצמאיים – מומלץ להפקיד עד7% מהכנסה החייבת במס, סכום ההפקדה המקסימלי בשנת 2015 הוא בסך של 18,480 ₪.
  *הסכומים שיותרו בניכוי בגין התשלומים של עצמאי) שהוא גם שכיר (לקרן השתלמות לעצמאיים, יקבעו בהתאם להכנסתו כעצמאי עד לתקרת הכנסה של 264,000 ש"ח, לאחר שינוכה מהכנסתו זו סכום בגובה המשכורת בגינה שילם מעסיקו כספים לקרן השתלמות בשנת המס.
  בעל שליטה – תקרת ההכנסה היא – 188,544 ש"ח ושיעור ההפקדה המקסימלי מההכנסה, 7.5% מעביד , 2.5% עובד. הסכום המותר בניכוי בידי החברה הוא בשיעור של  4.5% . סכום ההפקדה המותר בניכוי לחברה עבור בעל שליטה הוא בסך של –  8,484  ש"ח לשנה.
 10. הפקדות לאובדן כושר עבודה:
  צמאי יכול להפקיד לביטוח לאובדן כושר עבודה עד שיעור של  3.5% מההכנסה החייבת (מוגבל לפי 4 משכר הממוצע במשק – סך של   37,040 ₪ לחודש).
 11. דחייה או הקדמת הכנסות לנישום המדווח על בסיס מזומן:
  נישום המדווח על בסיס מזומן יכול להקדים תשלום לספקים ונותני שירותים על מנת שמס הכנסה יכיר בהוצאה כבר בשנת המס הנוכחית. לדוגמא: תשלום משכורות מתבצע בדרך כלל עד ה – 10 לחודש. אם נישום מדווח לפי בסיס מזומן, מס הכנסה לא יכיר בהוצאה זו עד התשלום בפועל. על כן מומלץ לשלם את משכורות דצמבר עד סוף השנה. כנ"ל לגבי חוב לספקים. לגבי הכנסות, אם לקוח של העסק משלם את חובו רק לאחר סוף שנת המס תדחה ההכנסה לצרכי מס לשנה הבאה
  ***רלוונטי מאד מכיוון שבשנת 2016 מס החברות מופחת ל 25%.
 12. מס הכנסה על שכר דירה למגורים:
  קיימים שלושה מסלולים למיסוי הכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים ליחידים:
  מסלול פטור – תשלום מס מהכנסה משכר דירת מגורים במסלול פטור ממס – הכנסת יחיד מהשכרת דירת מגורים ליחידים תהיה פטורה ממס עד לתקרת הכנסה חודשית של 5,070 ₪ בשנת 2015.
  תשלום מס מופחת בשיעור 10% – על פי פקודת מס הכנסה משכיר דירת מגורים רשאי לשלם מס סופי בשיעור 10% על ההכנסה מהשכרת דירה המשמשת למגורים, ללא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות. חשוב לציין כי יש לשלם את מקדמות המס תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות מדירת המגורים.
  מסלול מס השולי – במסלול זה ניתן ורצוי לקזז הוצאות פחת, תיקונים, שיפוצים, שכ"ט עו"ד, תיווך, חשמל, אחזקה, מימון, עמלות, אגרות וכו' ולנצל ניכויים וזיכויים ופטורים להם זכאי היחיד. המס יחושב על פי שיעור מס שולי.
  *הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בגין הדירה שבה הוא גר לפני כניסתו לבית האבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם אותו קשיש בעד החזקתו בבית האבות בשנת המס הנוכחית.
 13. הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד
  הכנסות מריבית ומדיבידנד, שאינן הכנסות מעסק, יחויבו במס הכנסה בשיעור של עד 25%, ובשיעור של עד 20% אם התקבלה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד. לגבי בעל מניות מהותי, יחול מס בשיעור 30% או 25%, בהתאמה.
 14. מתנות
  יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום בגין קשר עסקי לרבות מתנות לעובד לרגל אירוע ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 210 ש"ח לשנה לאדם ובלבד שנרשמו פרטי מקבל המתנה , העתק אסמכתא והסיבה למתן המתנה.
 15. תשלום מקדמות לביטוח לאומי:
  עצמאי משלם מקדמות לביטוח לאומי במשך השנה. 52%   מהסכום מוכרים כניכוי למס הכנסה. אם יש צורך בכך,  ניתן להגדיל את המקדמות השוטפות על ידי הגשת בקשה לביטוח לאומי. כמו כן מומלץ לשלם את יתרת החוב לביטוח לאומי עד סוף שנת המס כדי להגדיל את הסכום שמותר בניכוי. ראוי לציין כי תשלום לביטוח לאומי בכרטיס אשראי מוכר על ידי מס הכנסה כבר בשנת המס הנוכחית גם אם העסקה הייתה בתשלומים.
 16. שינוי סוג ההתאגדות  לקראת שנת המס  2016 :
  עם סיום שנת המס 2015 יש לבחון מחדש את אופן ההתאגדות.
  האם כדאי להפוך מעצמאי לחברה בע"מ?
  האם כדאי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה?
  מצ"ב מאמר בנושא כשאיות מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה:
  https://eyalraz.co.il/index.php/homepage/osek_patur_murshe/
  בקישור הבא ניתן לקרוא מאמר על השיקולים העומדים בפני עוסק לפני קבלת החלטה אם להיות עצמאי או חברה בע"מ –
  https://eyalraz.co.il/index.php/articles/article_2/
 17. מדרגות מס הכנסה 2015:
  בשנת 2003 שונתה שיטת המיסוי הנהוגה בישראל מהשיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונאלית. תושבי ישראל, יחידים וחברות, חייבים במס בישראל על הכנסותיהם בישראל ומחוצה לה (כולל הכנסות משוק ההון).
  הכנסות מיגיעה אישית מדורגות באופן הבא:

  • הכנסות של עד 5,270 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 10%.
  • הכנסות מסך של 5,271 ש"ח עד 9,000 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 14%.
  • הכנסות מסך של 9,001 ש"ח עד 13,990 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 21%.
  • הכנסות של 13,991 ₪ עד 19,980 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 31%.
  • הכנסות של 19,981 ₪ עד 41,790 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 34%.
  • הכנסות של 41,791 ₪ עד 67,560 ₪ בחודש חייבות במס בשיעור של 48%.
  • הכנסות מכל שקל נוסף חייבות במס בשיעור של 50%.
   שווי נקודת זיכוי אחת 2,616 ש"ח לשנה, 218 ש"ח לחודש.
   הזיכוי הסטנדרטי: 2 נקודות זיכוי עבור תושב, 1/2 נקודת זיכוי לאישה, 1/4 נקודת זיכוי לנסיעות.
  • מס החברות לשנת 2015 הוא בשיעור של 26.5% , בשנת 2016 יופחת המס לשיעור של 25% על ההכנסה החייבת , על כן מומלץ לשקול להקדים הוצאות ולדחות הכנסות בכפוף להוראות.
 18. מיסוי על הכנסות מהימורים –
  בשנת 2015 נקבע פטור ממס אם סכום הזכייה שהתקבל מהגרלה אחת אינו עולה על 49,920 ש"ח.
 19. זיכוי בגין תרומות:
  על פי פקודת מס הכנסה ומתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור, ניתן זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות שקיבלו הכרה על פי סעיף 46 לפקודה. הזיכוי יינתן רק בגין קבלה מקורית, בה צוין במפורש שם התורם וכן אישור שלמוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יחיד יקבל זיכוי בשיעור 35% ואילו חברה תקבל  זיכוי מס בשיעור מס החברות 25%.
  החל מיום 01.01.2014, סכום התרומה המינימאלי הינו 190 ש"ח והסכום המקסימאלי לא יעלה על 9,295,000 ש"ח, או 30% מסך ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס, כנמוך מבניהם . סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מחבות המס בשלוש שנות המס הבאות.
 20. הוצאות נסיעה לחו"ל
  • הוצאות על כרטיסי טיסה
   כרטיס טיסה במחלקת תיירים או במחלקת עסקים מוכר במלואו. במידה ונרכש כרטיס במחלקה הראשונה – תוכר הוצאה עד גובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים.
  • הוצאות לינה
   הוצאות לינה בבית מלון מוכרים עד סך של 266$ ללילה בעבור 7 הלילות הראשונים.
   מהלילה השמיני ועד 90 לילות יוכר סך של עד 117$  .במידה ומחיר הלינה ללילה עלה על 117$ יוכר 75% ממחיר הלינה עד תקרה של 200$ ולא פחות מ- 117$.
  • הוצאות אש"ל
   אם נדרשו הוצאות לינה יוכרו הוצאות שהיה בגובה של 75$ לכל יום שהיה בחו"ל. במידה ולא נדרשו הוצאות לינה ניתן לדרוש סך של 125$ לכל יום.
  • הוצאות שכירת רכב בחו"ל
   יוכרו עד גובה של 58$ (נדרש לצרף קבלה עבור שכירת הרכב ומשך השכירות).

יש להכין דוח נסיעה מפורט לחו"ל שבו יפורטו הפרטים הבאים: שם העסק, פרטי הנוסע, תפקידו, מטרת הטיסה, מספר ימים/לילות בחו"ל. כמו כן יש לצרף ככל שניתן: אסמכתאות מבתי מלון צילום כרטיסי טיסה ודרכונים , התכתבויות בדואר אלקטרוני עם ספקים לקוחות וכו', עלונים מתערוכה/כנס, כרטיסי ביקור , כרטיסי כניסה לתערוכה/כנס, שיתוף רשמים מהאירועים בדף הפייסבוק העסקי של החברה וכו'.

אייל רז

רואה חשבון

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס מידע חלקי ותמציתי. אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

דילוג לתוכן