Blog

הכנה לסוף שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014

לקוחות יקרים שלום

בימים אלו אני מבצע בדיקה לכל לקוחות המשרד על מנת לחשב את ההכנסה המשוערת לשנת 2013. לאחר סיום החישוב האמור ובתוך מספר ימים, אעביר אליכם נתונים מדויקים בדבר ההפקדה המדויקת לקרנות השתלמות, קופות גמל ואובדן כושר עבודה.

הנני ממליץ לכם לקרוא מאמר זה בעיון מכיוון שהושקע בו זמן רב על מנת שייתן לכם ערך מוסף לקראת סוף שנת המס ובכלל בניהול העסק.

 סיום שנת המס 2013 עומד בפתח ועל כן מובאות לפניכם רשימת המלצות. השנה, החלטתי להוסיף גם המלצות בתחום העסקי בעיקר לאור המצב הכלכלי וסימני השאלה בכל הקשור לסביבת הרבית, שער החליפין, אבטלה וצמיחה.  כמובן שכמו כל שנה אתייחס גם להפקדות לקרנות השתלמות, קופות גמל לקצבה, ספירת המלאי , תשלומים לשלטונות המס וכו'

   1. קרנות השתלמות :
    עצמאיים– מומלץ להפקיד עד  7% מהכנסה החייבת במס, סכום ההפקדה המקסימלי בשנת 2013 הוא 18,130 ₪.
    שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים– ההפרשה השנתית המקסימלית (עובד + מעביד) היא 18,854 ₪.
    הסכום הרלוונטי לכל לקוח יועבר כאמור בתוך מספר ימים
   2. קופת גמל לקצבה:
    עצמאיים-מומלץ להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת ועד לתקרה של 33,024 ₪.11%) יהיו מוכרים כניכוי – הוצאה מוכרת ו – 5% יהיו מוכרים כזיכוי – הקטנת המס)
    שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים-ההפרשה השנתית לפיצויים עומדת על סך: 12,120 ₪ (1,010 ש"ח לחודש). שימו לב שבעקבות תיקון 190 לפקודה שונתה ההפרשה לקצבה ולאובדן כושר עבודה המותרת לחברה ולבעל השליטה.
    חלק המעביד- סכום ההפקדה, כולל הפקדהלאובדן כושר עבודה, הוא בשיעור של 7.5% מתקרת שכר של 35,312 כלומר סך של  2,648 ₪ לחודש.
    חלק העובד- סכום ההפקדה הוא בשיעור של  7% מתקרת שכר של 35,312 ובסך הכל 2,472 ₪ לחודש.
    הסכום הרלוונטי לכל לקוח יועבר כאמור בתוך מספר ימים
   3. הפקדות לאובדן כושר עבודה:
    עצמאי יכול להפקיד לביטוח לאובדן כושר עבודה עד 3.5% מההכנסה החייבת (מוגבללשכר חודשי בסך של 35,312 ₪).
    הסכום הרלוונטי לכל לקוח יועבר כאמור בתוך מספר ימים
   4. דחייה או הקדמת הכנסות לנישום המדווח על בסיס מזומן :
    נישום המדווח על בסיס מזומן יכול להקדים תשלום לספקים ונותני שירותים על מנת שמס הכנסה יכיר בהוצאה כבר בשנת המס הנוכחית. לדוגמא: תשלום משכורות מתבצע בדרך כלל עד ה – 10 לחודש. אם נישום מדווח לפי בסיס מזומן, מס הכנסה לא יכיר בהוצאה זו עד התשלום בפועל. על כן מומלץ לשלם את משכורות דצמבר עד סוף השנה. כנ"ל לגבי חוב לספקים. לגבי הכנסות, אם לקוח של העסק משלם את חובו רק לאחר סוף שנת המס תדחה ההכנסה לצרכי מס לשנה הבאה.
   5. מס הכנסה על שכר דירה למגורים :
    קיימים שלושהמסלולים למיסוי הכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים ליחידים:
    מסלול פטור – תשלום מס מהכנסה משכר דירת מגורים במסלול פטור ממס – הכנסת יחיד מהשכרת דירת מגורים ליחידים תהיה פטורה ממס עד לתקרת הכנסה חודשית של 4,910 ₪ בשנת 2013.
    תשלום מס מופחת בשיעור 10%– על פי פקודת מס הכנסה משכיר דירת מגורים רשאי לשלם מס סופי בשיעור 10% על ההכנסה מהשכרת דירה המשמשת למגורים, ללא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות. חשוב לציין כי יש לשלם את מקדמות המס תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות מדירת המגורים.
    מסלול המס השולי – במסלולזה ניתן לקזז הוצאות פחת, תיקונים, שיפוצים, שכ"ט עו"ד, תיווך, חשמל, אחזקה, מימון, עמלות, אגרות וכו' ולנצל ניכויים וזיכויים ופטורים להם זכאי היחיד. המס יחושב על פי שיעור מס שולי.
   6. תשלום מקדמות לביטוח לאומי:
    עצמאי משלם מקדמות לביטוח לאומי במשך השנה ו -52%   מהסכום ששילםמוכרות כניכוי למס הכנסה. אם יש צורך בכך,  ניתן להגדיל את המקדמות השוטפות על ידי הגשת בקשה לביטוח לאומי. כמו כן מומלץ לשלם את יתרת החוב לביטוח לאומי עד סוף שנת המס כדי להגדיל את הסכום שמותר בניכוי. ראוי לציין כי תשלום לביטוח לאומי בכרטיס אשראי מוכר על ידי מס הכנסה כבר בשנת המס הנוכחית גם אם העסקה הייתה בתשלומים.
   7. שינוי סוג ההתאגדות  לקראת שנת המס  2014:
    עם סיום שנת המס 2013 יש לבחון מחדש את אופן ההתאגדות.
    האם כדאי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה?
    האם כדאי להפוך מעוסק מורשה לחברה בע"מ?
    בקישור הבא ניתן לקרוא מאמר על השיקולים העומדים בפני עוסק לפני קבלת החלטה אם להיות עצמאי או חברה בע"מ –  https://eyalraz.co.il/index.php/articles/article_2/
   8. כרטיסי 101 לעובדי העסק לשנת 2014 :
    יש למלא טפסי 101 לשנת 2014 ולהחתים את העובדים. יש להקפיד למלא את כל הטופס בעיקר הצהרת העובד על היעדר הכנסה  נוספת ופרטי הילדים לצורך נקודות זיכוי הניתנות להורים בגין ילדיהם.
   9. ספירת מלאי:
    יש לערוך ספירת מלאי ביום 31 בדצמבר 2013. חובה לבצע את ההתאמות הנדרשות אם הספירה לא בוצעה בדיוק ב – 31 לדצמבר. את רשימות המלאי יש למלא על דפים ממוספרים ובעט, חובה לחתום בתחתית כל עמוד. יש לשמור את הרשימות אמורות יחד עם ספרי החברה.
    מאמר בעניין ניתן לקרוא באתר שלי – https://eyalraz.co.il/index.php/articles/mefaked_mlay/
   10. רכבים:
    למרות שהוצאות הרכב מוכרות בשיעור של 45% ללא תלות בכמות הנסיעות , החוק עדיין מחייב רישום של מד הקילומטר ביום 31 לדצמבר לכל רכב בעסק. יש להכין רשימה של כל הרכבים בעסק עם הנתונים הבאים: מספר רישוי , מד ק"מ לסוף שנה, שם הנהג וכמה שווי רכב נזקף לו במשך השנה. על מנת שהוצאות הרכב יוכרו במס הכנסה חובה לעשות לכל רכב שווי שימוש. אצל עצמאים חישוב השווי נעשה בעת הכנת הדו"ח השנתי, אצל שכירים יש חובה לעשות חישוב שווי בתלוש השכר החודשי. הוצאות רכב שלא נעשה לגביו שווי שימוש לא יוכרולצרכי מס.
   11. מימוש וניצול חובות אבודים :
    על מנת שחוב אבוד יוכר כהוצאה לצרכי מס, עליו להפוך לאבוד עוד במהלך שנת המס. כל כן יש לנקוט במספר פעולות – סיום נקיטת הליכי הוצאה לפועל, קבלת אישור מעורך דין החברה על קיום חוב אבודוחתימה על הסכםבדבר הפחתת החוב אם ניתן כל זאת על מנת שניתן יהיה להכיר בחוב האבוד בשנת המס הנוכחית.
   12. זיכוי בגין תרומות:
    על פי פקודת מס הכנסה ומתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור, ניתן זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות שקיבלו הכרה על פי סעיף 46 לפקודה. הזיכוי יינתן רק בגין קבלה מקורית, בה צוין במפורש שם התורם וכן אישור שלמוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יחידיקבל זיכוי בשיעור 35% ואילו חברהתקבל  זיכוי מס בשיעור מס החברות 25%.
    החל מיום 01.01.2012, סכום התרומה המינימאלי הינו 180 ש"ח והסכום המקסימאלי לא יעלה על 9,130,000 ש"ח, או 30% מסך ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס, כנמוך מביניהם.סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מחבות המס בשלוש שנות המס הבאות.
   13. מדרגות מס הכנסה 2013:
    הכנסות מיגיעה אישית מדורגות באופן הבא:

    • הכנסות של עד 5280 ₪ בחודש או 63,360 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 10%.
    • הכנסות של עד 9010 ₪ בחודש או 108,120 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 14%.
    • הכנסות של עד 14,000 ₪ בחודש או 168,000 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 21%.
    • הכנסות של עד 20,000 ₪ בחודש או 240,000 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 31%.
    • הכנסות של עד 41,830 ₪ בחודש או 501,960 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 34%.
    • הכנסות של עד 67,630 ₪ בחודש או 811,560 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 48%.
    • על כל שקל נוסף ישנו חיוב במס בשיעור של 50%.
   14. מעבר לשידור מע"מ 874:
    מי שמחזור עסקאותיו בשנת 2013 עולה על 2.5 מיליון ₪ יהיה חייב בשנת 2014 בהגשת דו"ח מע"מ משודר בכל חודש.
   15. היערכות להאטה כלכלית
    על פי מרבית הערכות הכלכליות שנת 2014 תהיה שנה פחות טובה משנת 2013. על מנת להתכונן לבאות על כל בעל עסק להכיר מספר נתונים משמעותיים הדרושים לניהול יעיל ונכון של העסק:

    • הכנת תקציב החברה לשנת 2014 הכרת ההוצאות הקבועות וניתוח נקודת האיזון
    • בניית תזרים מזומנים יומי לשלושת החודשים הבאים
    • קבלת דוחות גבייה מעודכנים אחת לשבוע
    • בדיקת נתוני יתרות החופשה של העובדים על מנת לבחון את ניצולם.
    • ניתוח שיעור הרווח הגולמי
    • תלות בלקוח מהותי
    • בחינת ניהול המלאי
    • הבנת מבנה האשראי של החברה
    • בחינת אפשרות כניסה ללקוחות/שווקים חדשים
    • מיזוג עם מתחרים בענף

    כמובן שהכרת הנתונים האמורים צריכה להתבצע ללא קשר למצב הכלכלי. אם אין לך מידע לגבי הנתונים האלו מומלץ מאד להכיר אותם כעת.

 הכותב הוא רואה חשבון שותף מנהל במשרד אייל רז ושות'.

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס מידע חלקי ותמציתי. אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

דילוג לתוכן