Blog

הוראות ניהול ספרים לסוחרי רכב

הגדרות

  1. בתוספת זו –

"סוחר רכב" – נישום שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

"מתווך רכב" – נישום שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו והחלפתו;

"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת שכירות-מכר;

"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.

  1. חובת ניהול מערכת חשבונות

סוחר רכב שמחזור עסקו עולה על 9,000,001 שקלים חדשים, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 370,001 שקלים חדשים, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:

(1)    ספר קופה;

(2)    ספר הסחר כמפורט בסעיף 3 – לגבי מסחר ברכב;

(3)    ספר תיווך כמפורט בסעיף 4 – לגבי תיווך רכב;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    רשימת המלאי לסוף שנת המס, לרבות רשימת רכב המשמש או המיועד לשמש להשכרה בשיטת שכירות-מכר.

(ב)   סוחר רכב שמחזור עסקו אינו עולה על 9,000,000 שקלים חדשים, או מתווך רכב שעמלתו השנתית אינה עולה על 370,000 שקלים חדשים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות –

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    ספר הסחר כמפורט בסעיף 3 – לגבי מסחר ברכב;

(3)    ספר תיווך כמפורט בסעיף 4 – לגבי תיווך רכב;

(4)    שוברי קבלה;

(5)    חשבוניות;

(6)    רשימת המלאי לסוף השנה, לרבות רשימת הרכב המשמש או המיועד לשמש להשכרה בשיטת שכירות-מכר;

(7)    רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;

(8)    תיק תיעוד חוץ.

ספר סחר

  1. ספר הסחר יהיה ספר כרוך או כרטסת אשר צמוד לה אינדקס בספר כרוך, או חשבונות במסגרת מערכת החשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ובו יירשמו הפרטים הבאים לגבי כל כלי רכב בנפרד:

(1)    תיאור הרכב (היצרן, המודל, שנת הייצור, מספר הרישוי, או מספר מזהה אחר);

(2)    לגבי רכב שנרכש:

(א)   תאריך הרכישה או קבלת שטר המכר, המוקדם שבהם;

(ב)   שם המוכר ומענו;

(ג)    מחיר הקניה;

(ד)   דמי התיווך ששולמו ושם המתווך ומענו;

(ה)   הוצאות תיקונים ושיפורים, זולת אם קיים רישום אחר המייחס את ההוצאה לרכב המתאים;

(3)    לגבי רכב שנמכר או הושכר:

(א)   תאריך המכירה או מסירת שטר המכר – המוקדם שבהם, או תאריך ההשכרה;

(ב)   שם הקונה ומענו, או, במקרה של שכירות מכר, שם השוכר ומענו;

(ג)    סימול לאיתור החשבונית או של הסכם המכר או של הסכם ההשכרה;

(ד)   סכום המכר

(ה)   דמי התיווך ששולמו ושם המתווך ומענו;

        לעניין זה, "שטר מכר" – לרבות שטר מכר שלא מולאו בו כל פרטיו.

ספר תיווך

ספר תיווך יהיה ספר כרוך, ובו יירשמו גם הפרטים הבאים של כל רכב שהוצע למכירה:

(1)    תאריך ההצעה;

(2)    שם המציע ומענו;

(3)    תיאור הרכב המוצע;

(4)    המחיר הנדרש;

(5)    סכום דמי התיווך המוסכמים מראש וכן אחרי ביצוע המכר:

(6)    תאריך המכר והמחיר הסופי;

(7)    סכום דמי התיווך הסופי;

(8)    מספר החשבונית או מספר שובר הקבלה.

 

רואה חשבון אייל רז – רואה חשבון ראשון לציון

דילוג לתוכן