Blog

בסיס מזומן – עסקים הרשאים לדווח

דיווח לרשויות

 כל עסק שהוא חייב בדיווח, ולעיתים גם בתשלום, לרשויות המס השונות – מע"מ ומס הכנסה. חובה זו מתחייבת מעצם קיומו של העסק. אין להתבלבל בין חובת הדיווח לבין חובת התשלום. תשלומי המיסים מתחייבים רק החל מגובה הכנסות מסוים, ותוך תנאים שונים אשר מקנים לעיתים זכאויות שונות ותשלומים מופחתים או מוגברים. אולם חובת הדיווח חלה על כל עסק, גם אם הוא אינו מחויב בתשלום כלל. הסיבה העיקרית לדיווח הוא אפשרות של רשויות המס לעקוב אחר גובה ההכנסות של העסק, ולוודא שהוא אכן אינו חייב בתשלום מיסים – או לגבות את המיסים מרגע שההכנסות מחייבות את התשלום.

 דיווח על בסיס מזומן

 ברוב המקרים, הדיווחים נעשים על בסיס מצטבר, כלומר על פי תשלומים ותקבולים רשומים, ולא בהכרח לפי תקבולים בפועל. על מנת להקל על העסקים, חלק מן העסקים יכול לקבל אישור לדיווח על פי מזומן, וכך להגיע למצב שבו התשלומים לרשויות המס נעשים רק אחרי קבלת התשלומים בפועל. במאמר זה נדון בעיקר בדיווח למע"מ, בהבדלים שבין שני סוגי הדיווחים ובאנשים המורשים לדווח למע"מ על בסיס מזומן.

 דיווח למע"מ

 כאמור, רובם המוחלט של העסקים חייבים לדווח למע"מ על בסיס מצטבר בלבד, ולא על בסיס מזומן. הדיווח למע"מ על בסיס מצטבר חייב להיעשות עד שבועיים מיום השלמת העסקה, גם אם התשלום לא התקבל בפועל. עסקים אשר מורשים לדווח על בסיס מזומן יכולים לדוח עד שבועיים מיום קבלת התשלום בפועל, מה שכאמור מקל מאד על עסקים אלה.

 מי ראשי לדווח למע"מ על בסיס מזומן?

  • בעלי מקצועות חופשיים – עורכי דין, רואי חשבון, יועצים, כלכלנים, אדריכלים, טכנאים, רופאי שיניים, עורכי פטנטים וכדומה. לאלו אין הגבלה על מחזורי הכנסות או על מספר מועסקים, והם רשאים תמיד לדווח למע"מ על בסיס מזומן.
  • נוסף לאלו, גם רופאים, בעלי בתי ספר לרבות בתי ספר לנהיגה, סוחרי מקרקעין ורכב, וכן העוסקים במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתונים או מכירת מופעים. גם לאלו אין הגבלת מחזורי הכנסות או מספר מועסקים.
  • כל מי שמוגדר כ"נותן שירות", אשר מחזור העסקאות שלו (לא כולל מע"מ) אינו עולה על 15,000,000 ₪ בשנה.
  • קמעונאי, שמחזור העסקאות שלו, כולל מע"מ, אינו עולה על 1,950,000 ₪ לשנה, והוא אינו מעסיק יותר מארבעה עובדים.
  • עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אשר קיבל שירות מאדם שאינו רשום כעוסק עצמאי, ועיקר ההכנסות שלו הם ממשכורת, גמלה או קצבה, על פי תקנה 6א לתקנות מע"מ, יהיה זכאי גם הוא לדווח על בסיס מזומן.

מי שמוגדר כ"יצרן" ואינו מעסיק יותר מ-6 עובדים, ומחזור העסקאות שלהם, כולל מע"מ, אינו עולה על 1,950,000 ₪ בשנה (תקנה זו בתוקף עד 31.3.2013).

דילוג לתוכן