Blog

מדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי 2013

מס הכנסה וביטוח לאומי

 כל אדם שהוא בעל הכנסה חייב בתשלום של מס הכנסה. כמו כן, כל אדם עובד חייב בתשלום ביטוח לאומי, אשר מעניק לו ביטוח למקרים שונים, החל מחופשת לידה ועד לפיצויים במקרים של תאונות עבודה. גובה התשלום המתחייב שונה מאדם לאדם. ישנם הבדלים בין חיוב של שכיר לבין חיוב של עסק בכל הנוגע לביטוח לאומי. החיוב בתשלום למס הכנסה עשוי להתקזז עם הוצאות של עסק, או לקבל פטור עקב נקודות זיכוי של הנישום. ישנן מדרגות שונות של תשלום הן למס הכנסה והן לביטוח לאומי, ויש לבחון היטב מהו האחוז המדויק ומהו הסכום אותו חייב האדם לשלם לרשויות אלה.

 מדרגות מס הכנסה 2013

 מדרגות מס הכנסה מתחלקות להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שאינן מיגיעה אישית.

הכנסות מיגיעה אישית מדורגות באופן הבא:

הכנסות של עד 5280 ₪ בחודש או 63,360 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 10%.

הכנסות של עד 9010 ₪ בחודש או 108,120 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 14%.

הכנסות של עד 14,000 ₪ בחודש או 168,000 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 21%.

הכנסות של עד 20,000 ₪ בחודש או 240,000 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 31%.

הכנסות של עד 41,830 ₪ בחודש או 501,960 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 34%.

כל שקל נוסף מעל 41,830 ₪  בחודש או מעל 501,960 ₪ בשנה חייב במס בשיעור של 43%.

על הכנסות מעל 67,630 ₪ בחודש או 811,560 ₪ בשנה ישנו חיוב במס בשיעור של 50%.

 הכנסות שאינן מיגיעה אישית מדורגות כך:

 הכנסות של עד 20,000 ₪ בחודש או 240,000 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 31%.

הכנסות של עד 41,830 ₪ בחודש או 501,960 ₪ בשנה חייבות במס בשיעור של 31%.

כל שקל נוסף מעל 41,830 ₪  בחודש או מעל 501,960 ₪ בשנה חייב במס בשיעור של 43%.

על הכנסות מעל 67,630 ₪ בחודש או 811,560 ₪ בשנה ישנו חיוב במס בשיעור של 50%.

 מדרגות ביטוח לאומי 2013

 מי שאינו עובד ואין לו הכנסות חייב בתשלום ביטוח לאומי בסך 162 ₪ בחודש.

מי שאינו עובד ויש לו הכנסות, משלם בסך הכול (ביטוח לאומי + ביטוח בריאות) 9.61% מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק, ו-12% מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק.

עובדים שכירים משלמים בסה"כ 6.95% מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק, אשר מחולקים ל- 3.45% חלק המעסיק, ו-3.5% חלק העובד, וכן  18.5% מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק, אשר מחולקים ל- 6.5% חלק המעסיק, ו-12% חלק העובד.

לביטוח לאומי ישנן גם מדרגות המיועדות למקבלי פנסיה מוקדמת, לעצמאים ולעובדים במשק בית.

דילוג לתוכן