Blog

הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?

 קרן השתלמות היא מעין קופת חיסכון אשר מיועדת לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. במקור, נועדה הקרן לממן השתלמויות, לימודים מקצועיים וכנסים מקצועיים לעובדים השונים. למעשה, כיום משמשות קרנות ההשתלמות כחסכונות לטווח בינוני. בעקבות הרפורמות בשוק ההון, נותרו קרנות ההשתלמות הקרנות היחידות הפטורות ממיסים שונים מתוך החסכונות שאינם לטווח ארוך. קרן השתלמות של מורים ושל גננות נועדה לממן את שנת השבתון שלהם. ישנן 3 קרנות השתלמות המיועדות למורים ולגננות. החיסכון בהן אינו חיסכון רגיל, אלא מיועד באופן מלא למימון שנת השבתון. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן גם למשוך את הכספים אשר הצטברו בקרן ההשתלמות הזו.

 המעלה של קרן השתלמות

 קרן השתלמות מהווה חיסכון לטווח קצר או בינוני. קרן השתלמות היא היחידה מבין חסכונות אלו, אשר גם מעניקה למחזיקיה הטבות במס, כמו פטור ממס על הפקדות המעסיק – כאשר ההפקדות הללו מוכרות, עבור המעסיק, כהוצאה לצרכי מס. הפקדות המעביד אינן פטורות ממס, אולם הפקדות המעסיק אינן נחשבות כהכנסה של העובד ולכן אינן מחויבות במס הכנסה. בנוסף, ההפקדות שהפקיד העובד כמו גם ההפקדות של המעביד, יהיו פטורות מתשלום מס רווח הון כאשר העובד ימשוך אותן.

 מעבר לסכום התקרה

 לקרן ההשתלמות ישנו סכום תקרה אותו חייב המעביד לשלם. על כל סכום שמעל לכך, יחויב העובד במס הכנסה. עם זאת, על הפקדות של העובד שעולות על שיעור של 2.5%, יהיה העובד פטור מתשלום מס הכנסה. כאשר ישנה הפקדה עודפת מעל התקרה, ייווצר, כמובן, רווח ריאלי כלשהו מעודפי ההפקדה. על הרווח הזה יחויב העובד לשלם מס רווח הון בעת משיכת הכספים.

 מהו גובה המס הנדרש?

 רווח ריאלי על כספים שהופקדו בקרן עד שנת 2003 פטור מתשלום מס רווח הון בעת המשיכה. רווח ריאלי על כספים שהופקדו משנת 2003 ועד שנת 2006 חייב בתשלום מס רווח הון בשיעור של 15%. רווח ריאלי על כספים שהופקדו החל משנת 2006 חייב בתשלום מס רווח הון בשיעור של 20%, בעת המשיכה כמובן.

 דוגמא להבהרת העניין

 אם אדם מסוים מרוויח סכום של 20,712 שקלים בחודש, הרי שעל המעביד להפקיד עבורו בקרן ההשתלמות 7.5% מן המשכורת, ואילו העובד יפקיד את הסכום המינימאלי, בשיעור של 2.5%. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות היא עד שכר של 15,712 שקלים. לכן על ההפקדות של המעביד המהוות 7.5% מסכום זה, כלומר 1,178 שקלים, יהיה העובד פטור ממס הכנסה, וההפקדות של העובד שמהוון 2.5% מסכום זה, כלומר393 שקלים, יהיו פטורות ממס רווח הון. עבור הסכום הנותר, כלומר 375 שקלים של המעביד ו-125 שקלים של העובד, יצטרך העובד לשלם מס הכנסה בזמן ההפקדה, ומס רווח הון בזמן המשיכה.

דילוג לתוכן