Blog

הוצאות מוכרות – רשימה מלאה והסברים בסוגי ההוצאות

מצ”ב מאמר מקיף הכולל את כל ההוצאות הראויות בניכוי בעסק. במקרה של עבודה מהבית מותר לנכות הוצאות נוספות. הוצאות אלו פורטו במאמר עבודה מהבית-הוצאות מוכרות שפורסם באתר המשרד.

סוגי הוצאות:

 1. הוצאה מוכרת במלואה- כל הוצאה שהעסק מוציא לטובת יצור ההכנסה
 2. הוצאה מוכרת בחלקה ( הוצאה מעורבת) – הוצאות שהשימוש בהן הוא עסקי ופרטי
 3. הוצאה הונית – רכישת רכוש קבוע המשמש את העסק לתקופה העולה על 12 חודשים.
 4. הוצאות לא מוכרות

הוצאות מוכרות במלואן

 1. הוצאות שכר דירה של משרד (בכפוף לניכוי במקור במקרה הצורך) ,ארנונה, מים, חשמל וביטוח
 2. הוצאות משכורות ותשלומים סוציאליים (פנסיה, הבראה, בונוסים, קרנות השתלמות וכו’)
 3. אחזקת משרד- תיקונים ושיפוצים בסכומים לא מהותיים, חומרי ניקוי אחזקת ציוד ומחשב
 4. תקשורת ודואר (טלפון קווי, דואר, אינטרנט וכבלים)
 5. שליחויות ונסיעות בתחבורה ציבורית מוניות אוטובוסים וכו’
 6. ציוד משרדי מתכלה
 7. השתלמות וספרות מקצועית
 8. קבלני משנה, פרילנסים ונותני שירותים אחרים
 9. קידום מכירות, שיווק ופרסום
 10. הוצאות מימון – עמלות ורביות חח”ד והלוואות לזמן קצר וארוך
 11. שירותים מקצועיים – רו”ח, עו”ד ,יעוץ ארגוני וכו’
 12. גניבה (גם של עובדי העסק) -גניבת מזומנים שקים או מלאי הם הוצאה מוכרת

הוצאה מוכרת בחלקן

 1. הוצאות רכב (מוסכים, רישיון שנתי, ביטוח חובה, צד ג’/מקיף, כביש 6) – ההוצאות מוכרות בחלקן כאמור בתקנות (45% מההוצאה).
 2. טלפון נייד – ההוצאות  יוכרו רק מעל 1,080 ש”ח בשנה או מחצית מההוצאות, כגבוה
 3. הוצאות כיבוד קל במשרד 80% מוכר בניכוי
 4. ביגוד – באופן כללי  רכישת ביגוד תותר בניכוי רק במקרה שהביגוד ייחודי לעסק. לדוגמא :גלימה שחורה לעו”ד , בגדי עבודה עם לוגו של מפעל , תלבושת ייעודית  לטייסים או רופאים , אחיות כו’
 5. מתנות ללקוחות ולספקים – ההוצאה מוגבלת לסך של 180 ₪
 6. נסיעות לחו”ל – בהתאם לתקנות ,במקרה של נסיעה עסקית חשוב לשמור כל מסמך שניתן על מנת להוכיח כי הנסיעה הייתה הכרחית לטובת ייצור ההכנסה, (כרטיסי כניסה לתערוכות, פגישות עסקיות, כרטיסי ביקור, קטלוגים, צילומים משותפים וכו’). פרוט מגבלות ההוצאה  (הסכומים רלוונטיים לשנת המס 2015) :
כרטיסי טיסה במחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות
כרטיסי טיסה במחלקה ראשונה ההוצאה מוכרת עד סכום מחיר כרטיס במחלקת עסקים
לינה – בנסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות :
7 לינות ראשונות עד 266 דולר
החל מהלינה השמינית – מחיר לינה לא עלה על  117  דולר מותרות מלוא ההוצאות-שהוצאו בפועל
אם מחיר הלינה עלה על 117 דולר 75% מההוצאות אך לא פחות מ 117 דולר ולא יותר מ – 201 דולר.
בנסיעה שכללה יותר מ- 90 לינות לא יותר מ 117 דולר ללינה  .
הוצאות שהייה אחרות- אש”ל
אם לא נדרשו הוצ’ לינה עד 125 דולר לכל יום
אם נדרשו הוצ’ לינה עד 75 דולר לכל יום
שכירת רכב בחו”ל עד 58 דולר ליום
הוצאות אחרות הוצאות עסקיות אחרות מוכרות לפי התקנות של הוצאות מוכרות בישראל

 

רכישת רכוש קבוע לעסק (רכב, ריהוט, ציוד , שיפורים במושכר וכו’)

כאשר רוכשים עבור העסק ציוד המשמש אותו ליצור הכנסה בתקופה העולה על 12 חודשים הרכישה לא מותרת בניכוי באותה שנת המס אלא נפרסת למשך כמה שנים כפי שנתקבע בתקנות. לדוגמא – מחשב פוחת ל 3 שנים. כלומר, רכשנו מחשב ב 1.1.15 בסך של 3,000 ₪. במקרה זה יוכרו לנו הוצאות פחת בסך של 1,000 ₪ שנות המס 2016,2015 ו 2017.

דוגמא להפחתות של רכוש:

 1. רכב 15% פחת בשנה
 2. מטוס 30% פחת בשנה
 3. ריהוט 7% פחת בשנה
 4. מחשבי וציוד נלווה 33.3% פחת בשנה
 5. מוצרי חשמל 15% פחת בשנה.
 6. שיפורים במושכר 10% פחת בשנה

הוצאות לא מוכרות

הוצאות כגון קנסות ודוחות אינן חוכרות בניכוי

הערה כללית

בפקודת מס הכנסה נקבע כי לנציב מס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מין ההוצאות, בטענה שלא היו סבירות ואולי מעבר לכך.

 ***מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד על כן לא ניתן לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי

להתייעצות עם  רואה חשבון  בראשון לציון צור קשר
רואה חשבון אייל רז

דילוג לתוכן