Blog

חברה משפחתית – הכללים החלים עליה ורשימת תכנוני מס

חברה משפחתית- מה זה אומר?:

חברה משפחתית היא חברה שלה הגדרה חוקית שונה מאשר חברות רגילות אחרות בכל מה שקשור לתשלומי מס. באופן כללי, חברה משפחתית היא חברה שכל אחד ואחת מחבריה הם בני משפחה אחת. זאת אומרת, כל המרכיבים של החברה, כולם, הינם בני משפחה. אולם, גם עבור הגדרת בני משפחה יש פירוט מדויק ביותר למי נחשב בן משפחה לצורך עניין זה. למשל, בן דוד מדרגה שנייה עשוי שלא להיחשב לבן משפחה. מי שכן נחשב לבן משפחה הינו צאצא, בן זוג, הורה, אח וכן הצאצאים של אלו. מדובר ברשימה סגורה שאינה משתנה. חברה המנוהלת אך ורק על ידי בני משפחה, היא חברת משפחתית.

חברה משפחתית- הכללים החלים עליה ורשימת תכנוני מס:

על חברה משפחתית חלים כללי מס שונים מאשר על חברות רגילות. כך, חברה משפחתית עשויה להיות כדאית יותר בכל מה שקשור לתשלומי מיסים שנדרשים מחברות שונות. החוקים השונים שקשורים למיסים של חברות משפחתיות מורכבים וכוללים חישובים שונים של תשלומי מס ועוד. כל אלו דורשים הרבה פעמים התערבות של מומחה כגון רואה חשבון או יועץ מס לצורך הבהרת הדרכים בהן מתבצעים חיובי מס של חברות משפחתיות.

הכללים החלים על חברות משפחתיות- האם הם הולכים להשתנות?:

החוק בישראל מנסה להסדיר מצב שונה בו לא תהייה יותר הגדרה של חברה משפחתית. החוק המדובר עוסק בחילוק על החברות הקיימות לשני סוגים- חברה רגילה לעומת חברה שקופה. חברה שקופה עשויה להיות חופפת בדרישות שלה לחברה משפחתית אולם, כדי להירשם כחברה שקופה, תידרש עמידה בכללים מורכבים יותר ושונים מאלו הנדרשים כיום מחברות משפחתיות. בפועל, הסעיפים שמוציאים את המונח חברות משפחתיות משימוש ומכניסים את הנושא של חברות שקופות, הוכנסו לחוק. בשל חוסר בתקנות המתאימות, החוק אינו מיושם בפועל.

חברה משפחתית- שינוי בהגדרה:

חברה משפחתית יכולה להפסיק להיחשב לכזו במידה ואינה עומדת בתקנות השונות או במידה וחברה משפחתית לא עדכנה בשינויים שונים שהפכו אותה לחברה רגילה. ישנה אפשרות של בקשת חברה משפחתית להפסיק להיחשב לכזו אולם, בקשה מחודשת להיחשב שוב לחברה משפחתית תוכל להיות מוגשת רק כעבור תקופה של שלוש שנים.

היבטי המס של חברה משפחתית

כל עוד קיים המושג של חברה משפחתית, חשוב להכיר את כל התנאים, ההטבות והחובות של חברה משפחתית.לדוגמא: חיובים שונים במס של חברה משפחתית מחושבים על פי מדרגת מס ליחיד, והנישום אשר עליו מוטלת חובת תשלום המס הוא מי מבני המשפחה שהוא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר של רווחי החברה, או מי מבני המשפחה שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים הגדולים בחברה. עם זאת, הפסדים של הנישום מן התקופה שטרם הקמתה של החברה המשפחתית, אין אפשרות לקזז ברווחים של החברה.

דילוג לתוכן