Blog

הצהרת הון

הצהרת הון- מה זה אומר?:

הצהרת הון היא הצהרה שבאה להעיד על מצב הכלכלי של אדם מסוים. כך, אדם שנדרש לבצע הצהרת הון צריך להצהיר ולדווח באופן מלא ביותר על כל הנכסים שנמצאים בבעלותו. כמובן שהצהרת הון אינה דבר פשוט ויש לה מבנה מסוים וכן כללים מסוימים שעל פי הם הצהרה כזו נכתבת. ההצהרה "מתבצעת" בפני רשות המיסים. כדי להבין קצת יותר על המשמעות של הצהרת הון ועל המורכבות שלה, קראו את הפסקאות הבאות.

הצהרת הון- המחויבים בהצרה והתזמון:           

כמובן שלא ייתכן לדרוש מכל אחד ואחת מאזרחי מדינת ישראל להצהיר בפני רשות המיסים על הנכסים שברשותם ללא הרף. כך, על פי המצב במדינה, אין כרגע חיוב מסוים להגיש הצהרת הון אחת לתקופה מסוימת. מה שקורה הוא כזה- אנשים מסוימים מתבקשים לבצע הצהרת הון. למשל, עובדים עצמאיים, אנשים בעלי הכנסות גדולות במיוחד וכן כאלו שיש כלפיהם אי אלו חשדות. גם אותם אנשים שנצרכים להגיש הצהרת הון, לא מחויבים להגיש את ההצהרה בכל שנה אלא אחת לתקופה מסוימת בהתאם להוראה של רשות המיסים. בדרך כלל, אם נדרשתם לבצע הצהרת הון בשלב כזה או אחר, כנראה שבעוד כמה שנים או אולי אפילו פחות מזה, תצרכו לבצע הצהרת הון נוספת. בדרך כלל דרישות להצהרת הון מתקבלות אחת לחמש שנים.

למה משמשת הצהרת הון?:

למעשה כל אזרח בישראל חייב במיסים המותאמים למידת ההכנסה שלו ולתנאים נוספים. אולם, רשות המיסים אינה יכולה לבחון לעומק ללא הפוגה מי הם אלו שמשלמים את המס הנדרש ומי הם אלו שלא. באמצעות הצהרת הון שניתנת על פי דרישתה של רשות המיסים, ניתן לבצע ניטור מסוים אחר בעלי עסקים. למשל, ניתן לבחון האם הצהרת הון של אדם מסוים תואמת את תשלומי המס המדווחים שלו. כך, הצהרת ההון משמשת את רשות המיסים כדי לגלות רמאויות, טעויות וכדומה. הצהרות ההון החוזרות מאפשרות לרשות המיסים לגלות מקרים של גידול משמעותי בהון, שאין לו הסבר ברור על פי ההכנסות. במקרים אלה מתעורר חשד של העלמת מס, ורשות המיסים יכולה להתחקות אחר מקור הכסף שנוסף. לכן, כאשר מגישים הצהרת הון חשוב לשים לב לכל הפרטים ולדווח בצורה אמיתית ונכונה, רצוי תוך התייעצות עם רואה חשבון, על מנת להיות בטוחים שכל הרישומים חוקיים וברורים, ולהימנע ממצב של חקירות מיותרות של מס הכנסה בגלל טעויות אנוש.

הצהרת הון לכולם- כן או לא:

כיום ישנו מצב מורכב ביותר במדינת ישראל בו רשות המיסים יכולה לדרוש הצהרת הון בהתאם לצרכים שלה אולם לא כל האזרחים מחויבים בהצהרה או יוצרכו לתת אחת כזו. קולות רבים נשמעים כנגד מצב זה בו האחד מחויב לדווח על נכסיו לעומת האחר שאינו נתון תחת דרישה זו.

דילוג לתוכן